سمينار یک روزه شركت كريستين فايفرآلمان در تهران 18 آبان94