سیستم های توزین دینامیک

این سیستم ها قابلیت توزین مواد در حال حرکت را دارا می باشند و به دسته های زیر تقسیم می شوند.

  • سیستم های توزین نواری
  • سیستم های توزین ریزشی
  • سیستم های توزین پیوسته (Loss in weight- Mecha Tron)

.