سیستمهای توزین استاتیک

این سیستم ها برای اندازه گیری وزن اجسام در حالت ساکن استفاده می شوند.

  • باسکول
  • سیستم توزین مخازن
  • سیستم توزین فیلتر پرس