سیستم های تغذیه کننده نواری (Belt feeder)

سیستم های تغذیه کننده نواری توانایی کنترل مواد بر روی نوار نقاله را دارا می باشند. ظرفیت آنها بین 4 تا … (واحد) است.

این سیستم ها دارای دقت تا 0.25% می باشند و مناسب برای سیستم هایی می باشند که سرت نوار تا حداکثر 0.5 متر بر ثانیه است .