اخبار نمایشگاه ها

غرفه شرکت مهرماشین در نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیشرو 19 و 20 آبان
غرفه شرکت مهرماشین در نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیشرو ۱۹ و ۲۰ آبان
غرفه شرکت مهرماشین در نمایشگاه ایران کانمین 9 الی 12 ابان
غرفه شرکت مهرماشین در نمایشگاه ایران کانمین ۹ الی ۱۲ ابان